Prosenttilaskuri – tietoa tästä laskurista

Prosentilla ilmaistaan prosentuaalista osuutta jostakin luvusta. Prosenttia merkitään %-merkillä. Yksi prosentti vastaa yksi sadasosaa (1/100) murtolukuna tai 0,01 desimaalilukuna. 

Prosenttilaskurilla voit laskea prosenttilaskuja, tuotteen hinnan laskuja ja arvonlisäveroon (alv) liittyviä laskuja. Prosenttilaskuissa voit selvittää kuinka monta prosenttia jokin luku on jostain luvusta tai mikä on jonkin luvun prosentuaalinen osuus jostain luvusta. Vastaus ilmestyy taulukon alle. 

Luku 10 on 1 000 % luvusta 1

10 % luvusta 1 on 0,1.

Tuotteen hinnan laskuissa voit laskea alennuksessa olevan tuotteen alennusprosentin tai alennetun hinnan. Laskun laskeaksesi sinun tulee tietää tuotteen normaalihinta eli tuotteen alkuperäinen hinta. Vastaus ilmestyy taulukon alle. 

Tuotteen normaalihinnan ollessa 10 euroa ja alennusprosentin ollessa 10 %, tuotteen alennettu hinta on 9 euroa. 

Tuotteen normaalihinnan ollessa 10 euroa ja alennetun hinnan ollessa 9 euroa, tuotteen alennusprosentti on 10 %.

Lisätietoa prosenttilaskuista

Prosenttilaskut ovat matemaattisia laskuja, joissa käytetään prosentteja. Prosentti tarkoittaa ”sataa kohti”, ja se on tapa ilmaista suhdeluku. Yksi prosentti (1%) on yksi sadasosa, ja se voidaan ilmaista myös murtona 1/100 tai desimaalilukuna 0,01.

Tässä on joitakin perusasioita prosenttilaskuista:

 1. Prosentin muuttaminen desimaaliluvuksi: Jotta voit suorittaa laskutoimituksia prosenttiluvuilla, sinun on usein muutettava prosentti desimaaliluvuksi. Tämä tehdään jakamalla prosenttiluku 100:lla. Esimerkki: 45% = 0,45
 2. Desimaaliluvun muuttaminen prosentiksi: Kertomalla desimaaliluku 100:lla saat vastaavan prosenttiluvun. Esimerkki: 0,75 = 75%
 3. Prosentuaalinen lisäys tai vähennys: Kun haluat lisätä tai vähentää jonkin määrän prosentuaalisesti, voit käyttää kaavaa: ”Lopullinen määrä = Alkuperäinen määrä × (1 ± prosenttimuutos desimaalimuodossa)” Esimerkki: Jos haluat lisätä 100 euroa 15%:lla, lasku on ”100 × (1 + 0,15) = 115 euroa.”
 4. Prosentuaalisen osuuden laskeminen: Jos sinulla on kokonaisuus ja haluat tietää, mikä prosenttiosuus tietty määrä on tuosta kokonaisuudesta, voit käyttää kaavaa: ”Prosenttiosuus = (Osa / Kokonaisuus) × 100” Esimerkki: Jos 50 on 200:sta, prosenttiosuus on ”(50 / 200) × 100 = 25%.”
 5. Prosentuaalisen muutoksen laskeminen: Jos haluat tietää, kuinka paljon jokin määrä on muuttunut prosentuaalisesti, voit käyttää kaavaa: ”Prosentuaalinen muutos = ((Loppumäärä – Alkumäärä) / Alkumäärä) × 100” Esimerkki: Jos hinta nousee 100 eurosta 120 euroon, prosentuaalinen muutos on ”((120 – 100) / 100) × 100 = 20%.”

Arvonlisävero

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka lisätään tavaroiden ja palveluiden hintaan niiden arvonlisäyksen mukaisesti tuotanto- ja jakeluketjun eri vaiheissa. Se on yleinen verojärjestelmä monissa maissa, mukaan lukien Suomessa.

Kun yritys myy tavaroita tai palveluita, se lisää myyntihintaan arvonlisäveron ja veloittaa sen asiakkaalta. Kun yritys ostaa tavaroita tai palveluita toiselta yritykseltä, se maksaa arvonlisäveron näistä ostoista. Yritys voi vähentää maksetun arvonlisäveron (ostoista) keräämästään arvonlisäverosta (myynneistä). Ero näiden kahden välillä maksetaan veroviranomaiselle tai saadaan takaisin, riippuen siitä, onko yritys kerännyt enemmän veroa kuin se on maksanut.

Tämä järjestelmä varmistaa, että vero kertyy lopulta kuluttajalle, koska vain loppukuluttaja ei voi vähentää maksettua arvonlisäveroa. Yritykset toimivat käytännössä veronkerääjinä valtiolle.

Arvonlisäverokanta voi vaihdella maittain ja jopa eri tuoteryhmien sisällä samassa maassa. Esimerkiksi tietyille elintarvikkeille, kirjoille tai kulttuuripalveluille voidaan soveltaa alennettua verokantaa monissa maissa.

Arvonlisäveroon liittyvissä laskuissa selviää hintojen arvonlisäveroton hinta ja arvonlisäverollinen hinta. Arvonlisäverottomaan hintaan ei ole lisätty alv-veroa eli 24 % tuotteen hinnasta. Arvonlisäverollisessa hinnassa alv-vero taas on mukana. Voit laskea arvonlisäverolaskuja myös ero veroluokilla sivulla: ALV-laskuri. Vastaus ilmestyy taulukon alle.

Hinta 10 euroa ilman arvonlisäveroa (24 %) on 8,06 euroa.

Hinta 10 euroa arvonlisäveron (24 %) kanssa on 12,4 euroa.


Usein kysytyt kysymykset koskien prosenttilaskuja

Kuinka muutan prosentit desimaaliluvuiksi?

Prosentin muuttaminen desimaaliluvuksi tapahtuu jakamalla prosenttiluku 100:lla. Esimerkiksi 25% muutetaan desimaaliluvuksi jakamalla 25/100, mikä antaa tulokseksi 0,25.

Kuinka lasken prosenttiosuuden kahdesta luvusta?

Prosenttiosuuden laskemiseksi jaa osa kokonaisuudesta kokonaisluvulla ja kerro tulos 100:lla. Kaava on (osa / kokonaisuus) * 100 = prosenttiosuus.

Miten lasken, kuinka suuri prosentuaalinen alennus on?

Alennusprosentin laskemiseksi vähennä alennushinta alkuperäisestä hinnasta, jaa tämä ero alkuperäisellä hinnalla ja kerro tulos 100:lla.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa tuotteen alkuperäinen hinta on 80 euroa ja se on myynnissä 64 eurolla. Haluat laskea, kuinka suuri prosentuaalinen alennus on kyseessä.

 1. Vähennä alennushinta alkuperäisestä hinnasta: 80 euroa – 64 euroa = 16 euroa.
 2. Jaa tämä ero alkuperäisellä hinnalla: 16 euroa / 80 euroa = 0,2.
 3. Kerro tulos 100:lla saadaksesi prosentteina: 0,2 * 100 = 20%.

Näin ollen tuote on myynnissä 20% alennuksella alkuperäisestä hinnasta.

Kuinka lasketaan prosentuaalinen kasvu tai lasku?

Prosentuaalisen muutoksen laskemiseksi, vähennä vanha arvo uudesta arvosta, jaa tämä ero vanhalla arvolla ja kerro tulos 100:lla.

Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa yrityksen vuotuinen liikevaihto kasvoi viime vuodesta tämän vuoden 150 000 eurosta 180 000 euroon. Haluamme laskea, kuinka suuri prosentuaalinen kasvu liikevaihdossa on tapahtunut.

 1. Vähennä vanha arvo (viime vuoden liikevaihto) uudesta arvosta (tämän vuoden liikevaihto): 180 000 euroa – 150 000 euroa = 30 000 euroa.
 2. Jaa tämä ero vanhalla arvolla (viime vuoden liikevaihto): 30 000 euroa / 150 000 euroa = 0,2.
 3. Kerro tulos 100:lla saadaksesi prosentteina: 0,2 * 100 = 20%.

Näin ollen yrityksen liikevaihto on kasvanut 20% viime vuodesta tähän vuoteen.

Miten lisään prosentuaalisen korotuksen hintaan?

Lisätäksesi prosentuaalisen korotuksen hintaan, muunna prosenttikorotus desimaaliluvuksi ja kerro alkuperäisellä hinnalla. Lisää tämä summa alkuperäiseen hintaan saadaksesi lopullisen hinnan.

Kuvitellaan, että haluat lisätä 15%:n korotuksen tuotteen hintaan, joka alun perin maksaa 50 euroa. Seuraa näitä askelia lopullisen hinnan laskemiseksi:

 1. Muunna prosenttikorotus desimaaliluvuksi jakamalla se 100:lla: 15 / 100 = 0,15.
 2. Kerro alkuperäinen hinta desimaalimuotoisella prosenttikorotuksella: 50 euroa * 0,15 = 7,5 euroa.
 3. Lisää tämä summa alkuperäiseen hintaan: 50 euroa + 7,5 euroa = 57,5 euroa.

Näin ollen, kun lisäät 15%:n korotuksen 50 euron hintaan, lopullinen hinta on 57,5 euroa.

Mikä on käänteinen prosenttilasku ja kuinka se tehdään?

Käänteisessä prosenttilaskussa selvitetään alkuperäinen summa, kun tiedetään lopullinen summa ja prosentuaalinen muutos. Lasketaan jakamalla lopullinen summa (1 + prosenttikorotus desimaalimuodossa) tai (1 – prosenttialennus desimaalimuodossa).

Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa tiedät lopullisen summan olevan 120 euroa ja tämän summan syntyneen 20%:n alennuksen jälkeen. Haluat selvittää, mikä oli alkuperäinen summa ennen alennusta.

 1. Muunna prosenttialennus desimaaliluvuksi jakamalla se 100:lla: 20 / 100 = 0,20.
 2. Vähennä tämä desimaalimuotoinen prosenttialennus luvusta 1: 1 – 0,20 = 0,80. Tämä luku edustaa alennetun summan osuutta alkuperäisestä summasta.
 3. Jaa lopullinen summa saadulla luvulla selvittääksesi alkuperäisen summan: 120 euroa / 0,80 = 150 euroa.

Näin ollen alkuperäinen summa ennen 20%:n alennusta oli 150 euroa.

Kuinka lasken prosenttiosuuden kokonaissummasta?

Laskeaksesi, kuinka suuren osan jokin summa on kokonaissummasta, jaa kyseinen summa kokonaissummalla ja kerro tulos 100:lla.

Kuvitellaan tilanne, jossa haluat selvittää, kuinka suuren osan 30 euroa muodostaa kokonaissummasta 200 euroa.

 1. Jaa kyseinen summa (30 euroa) kokonaissummalla (200 euroa): 30 / 200 = 0,15.
 2. Kerro tulos 100:lla saadaksesi prosentteina: 0,15 * 100 = 15%.

Näin ollen 30 euroa muodostaa 15% kokonaissummasta 200 euroa.

Kuinka lasketaan palkan veroprosentti?

Palkan veroprosentin laskemiseksi tarvitset kaksi tärkeää tietoa: bruttopalkan (palkka ennen veroja ja muita vähennyksiä) ja veron määrän, joka on pidätetty bruttopalkasta. Tässä on yksinkertainen ohje palkan veroprosentin laskemiseen:

Tunnista bruttopalkka:
Tämä on työntekijän palkan kokonaismäärä ennen mitään vähennyksiä.

Tunnista veron määrä:
Tämä on summa, joka on pidätetty bruttopalkasta verojen maksamiseksi.

Laske veroprosentti:
Jaa veron määrä bruttopalkalla ja kerro tulos 100:lla saadaksesi veroprosentin.

Esimerkki:
Oletetaan, että henkilön bruttopalkka kuukaudessa on 3000 euroa ja hänen palkastaan pidätetyn veron määrä on 600 euroa.

Veron määrä: 600 euroa.

Bruttopalkka: 3000 euroa.

Laske veroprosentti: 

 1. Jaa veron määrä bruttopalkalla: 600 / 3000 = 0.2
 2. Kerro tulos 100:lla saadaksesi prosentteina: 0,2 x 100 = 20 %

Näin ollen tässä esimerkissä palkan veroprosentti on 20%. Tämä tarkoittaa, että 20% henkilön bruttopalkasta menee veroihin.

Miten lasken prosenttiosuuden muutoksen kahden luvun välillä?

Prosenttiosuuden muutoksen laskemiseksi, vähennä ensimmäinen luku toisesta, jaa tämä ero ensimmäisellä luvulla ja kerro tulos 100:lla. Jos alkuperäinen luku kasvaa, tulos on prosentuaalinen kasvu. Jos se laskee, tulos on prosentuaalinen lasku.

Kuinka muunnan desimaaliluvun prosenttiluvuksi?

Muuntaaksesi desimaaliluvun prosenttiluvuksi, kerro desimaaliluku 100:lla. Esimerkiksi 0,75 muunnetaan prosentiksi kertomalla se 100:lla, mikä antaa tulokseksi 75%.